هیئت مدیره

شرکت تعاونی فولاد علویجه در تاریخ 74/01/24 طی شماره 112386 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از نوع فرا استانی با عضویت 8 نفر به منظور تولید لوله و پروفیل فولادی با پیش بینی کرد اجرایی در سه فاز به ثبت رسیده است و زیر نظر اداره کل امور تعاونی های تولیدی وزارت تعاون فعالیت خود را آغازنمود .
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1اسماعیل زمانی علویجهمدیرعامل
2امرالله زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
3حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیات مدیره
4حسن زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
5فرزانه زمانی علویجهعضو علی البدل هیئت مدیره
6داود زمانی علویجهبازرس اصلی

 


 

اعضای هیئت مدیره

اسماعیل زمانی علویجهمدیرعامل
مدیرعامل
امرالله زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
حسن زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
منشی هیئت مدیره
داود زمانیبازرس اصلی
بازرس اصلی
فرزانه زمانی علویجهعضو علی البدل هیئت مدیره
عضوعلی البدل هیئت مدیره