هیئت مدیره

شرکت تعاونی فولاد علویجه در تاریخ 74/01/24 طی شماره 112386 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران از نوع فرا استانی با عضویت 8 نفر به منظور تولید لوله و پروفیل فولادی با پیش بینی کرد اجرایی در سه فاز به ثبت رسیده است و زیر نظر اداره کل امور تعاونی های تولیدی وزارت تعاون فعالیت خود را آغازنمود .
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امراله زمانی علویجهمدیرعامل
2حسن زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
3حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیات مدیره
4اسماعیل زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
5فرزانه زمانی علویجهعضو علی البدل هیئت مدیره
6عباس زمانی علویجهبازرس اصلی

 


 

اعضای هیئت مدیره

حسن زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
امراله زمانی علویجهمدیر عامل
مدیر عامل
فرزانه زمانی علویجهعلی البدل هیئت مدیره
علی البدل هیئت مدیره
اسماعیل زمانی علویجهمنشی هیئت مدیره
منشی هیئت مدیره
عباس زمانی علویجهبازرس اصلی
بازرس اصلی
حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره