اعضای تعاونی

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امراله زمانی علویجهعضو تعاونی
2حسن زمانی علویجهعضو تعاونی
3حسین زمانی علویجهعضو تعاونی
4اسماعیل زمانی علویجهعضو تعاونی
5داود زمانی علویجهعضو تعاونی
6عباس زمانی علویجهعضو تعاونی
7معصومه چهره نگارعضو تعاونی
8زهرا زمانی علویجهعضو تعاونی
9اعظم حبیبیعضو تعاونی
10فرزانه زمانی علویجهعضو تعاونی
11لیلا زمانی علویجهعضو تعاونی

 

 

اعضای هیئت مدیره

اسماعیل زمانی علویجهعضو تعاونی
عضو تعاونی
داود زمانی علویجهعضو تعاونی
عضو تعاونی
عباس زمانی علویجهبازرس اصلی
بازرس اصلی
حسین زمانی علویجهنایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
حسن زمانی علویجهرئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
امراله زمانی علویجهمدیر عامل
مدیر عامل
معصومه چهره نگارعضوتعاونی
عضوتعاونی
فرزانه زمانی علویجهعضوتعاونی
عضوتعاونی
زهرا زمانی علویجهعضوتعاونی
عضوتعاونی
لیلا زمانی علویجهعضوتعاونی
عضوتعاونی
اعظم حبیبیعضوتعاونی
عضوتعاونی